logo Facebook
i slova jsou činy

Analýza RRTV rozpoutala diskusi mezi ČT a FSV UK

27. března 2018 08:00 / autor: Jan Mrzena

Žádná analýza předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu nevzbudila v posledních letech takový rozruch, jako ta, kterou použil Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu. Vracet se k projevu smysl nemá, názory prezidenta na veřejnoprávní média jsou dlouhodobě známé. Následné reakce zastánců či odpůrců České televize budou média popisovat a komentovat do té doby, dokud nějaké reakce budou. Analýza sama neobnáší spor o veřejnoprávní vysílání. Ale zásadní jádro problému dokresluje. Spor je o tom, jak v praxi aplikovat a posuzovat „objektivitu a vyváženost“, kterou od televizí i rádií vyžaduje zákon. Pohled odborného pracoviště Univerzity Karlovy a pohled České televize se diametrálně liší. Zatímco Český rozhlas vzal analýzu spíš jako inspiraci, Česká televize hájí své hradby.

Příběh analýzy ještě neskončil. Česká televize na ní reagovala na začátku ledna, o tři týdny později na její reakci reagovala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dopisem tehdejšího děkana Jakuba Končelíka). Dopis při veřejném slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu rozdal přítomným poslancům mediální analytik Jan Křeček (hlavní řešitel analýzy). O finalistech volby hlasuje volební výbor právě dnes. Dopis také se zpožděním dostala Rada České televize. Ta bude dnes před volebním výborem obhajovat své výroční zprávy z roku 2016. Stojí tedy za to, zrekapitulovat průběh událostí a dopsat to, co ještě zveřejněno nebylo.

V červnu 2016 uzavřela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání smlouvu s výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy CEMES na zpracování Analýzy vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016. Na vypracování analýzy byl nasazen široký tým - hlavním řešitelem byl Jan Křeček (FSV UK), statistické zpracování dat zabezpečoval Ondřej Dvouletý (VŠE), dále se podíleli Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti FSV. Analýzu předal CEMES radě po zapracování jejích připomínek v červnu 2017. https://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/2018_Analyza_programu_ceske_televize_a_ceskeho_rozhlasu_pred_volbami_2016.pdf

V závěrech zpracovatelé konstatovali: „V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě.  Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování KSČM, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran.“ V případě Českého rozhlasu byly závěry obdobné: „V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů Českého rozhlasu byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě. V analyzovaném celku vysílání Českého rozhlasu naopak mohlo dojít ke znevýhodnění některých parlamentních a některých neparlamentních stran.“

Analytici pak shrnuli svůj názor na možné porušení zákona takto: „Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize a ze strany Českého rozhlasu ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politickopublicistických pořadů docházelo k porušování § 31 odst. 3 zák. 231/2001 Sb. Lze tedy dospět i k oprávněnosti RRTV realizovat sankční opatření ve smyslu ust. § 58 až 61 citovaného zákona.“

Rada se s analýzou seznámila 29. srpna a nepřijala k ní žádné další usnesení. To znamená, že neshledala žádné porušení zákonů. Analýzu pak zveřejnila na svém webu. Jejích 78 stran doplňuje odborný útvar rady dalšími 8 stranami shrnutí.

Zatímco Český rozhlas se k analýze v podstatě nevyjadřoval, Česká televize se jí vážně zabývala. Ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal odeslal 9. ledna 2018 dopis děkanovi FSV UK Jakubovi Končelíkovi. Na jednání 10. ledna se analýze krátce věnovali i televizní radní. Česká televize zveřejnila v tiskové zprávě své zásadní výhrady: „Kvantitativní obsahová analýza prostoru poskytnutého politickým stranám využívá neobhájené postupy měření, nezohledňuje všechny dílčí výsledky rovným způsobem a obsahuje elementární početní chyby. Kvalitativní analýza tendenčně vybírá údajné případy zvýhodnění některých politických stran bez uvedení potřebného kontextu. Nedostatky lze navíc odhalit již v samotném zadání analýzy, jehož podobu ale zpracovatelé ani neupravili, ani na tyto problematické aspekty v závěrečném dokumentu neupozornili.“ Celkově analýzu odmítla: „Zpracovaná analýza posuzuje vyváženost odděleně a dle jednotlivých relací, což jde zcela proti zákonu o České televizi.“

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=8403&strana-2=4&category=2

Připojila i podrobnou pětadvacetistránkovou reakci na analýzu, kde shrnula (ze svého pohledu) její hlavní nedostatky: „Celkově lze předmětnou analýzu zhodnotit jako velmi nekvalitní ve svém metodickém i analytickém zpracování. V rámci prezentace závěrů analýzy pak autoři publikovali celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení. Autoři analýzy by z výše uvedených důvodů měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace předmětné analýzy. Pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není na místě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Analýzu v současné podobě by pak bylo vhodnější vzít zpět a veřejně přiznat její nedostatky, kterých je až podivuhodně mnoho.“

http://img.ceskatelevize.cz/press/4827.pdf?_ga=2.1958641.1520400802.1522067205-493537747.1483385850

Tehdejší děkan FSV UK Jakub Končelík na postoj České televize reagoval dopisem 30.ledna. Dopis nebyl nikde zveřejněn. Děkan analýzu zpět nevzal. Za tým zpracovatelů se postavil: „V procesu zadání zakázky, v jejím průběhu a v otázce posouzení kvality díla zadavatelem, tedy RRTV, neshledávám žádných pochybností.“ Reagoval také na všechny připomínky. Část z nich poslala televize špatnému adresátovi: „Tři z deseti Vašich hlavních připomínek, které uvádíte ve svém dopise (a následně rozvádíte v přiloženém materiálu), by bylo vhodnější adresovat spíše objednateli Analýzy, tedy RRTV.“ Končelík se ohradil i vůči údajným chybám ve statistice: „Zde se jedná o neporozumění/chybu na Vaší straně. Zatímco Vy označujete a dále počítáte za Ostatní všechny strany mimo šest dříve uvedených hlavních stran (ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS a KDU-ČSL), autoři v komentáři k Vámi napadanému grafu jasně uvádějí, že zde kategorie Ostatní označuje pouze Zelené, Piráty, SPD-SPO a Úsvit, tedy strany, kterým byl přidělen alespoň nějaký prostor pro promluvy.“

http://www.ceskamedia.cz/clanek/72937/vyjadreni-fakulty-socialnich-ved-uk-k-reakci-ceske-televize-na-analyzu-vysilani-pred-volbami-2016

Z vyjádření ČT a FSV UK vyplývá ještě rozpor v meritu posuzování. Veřejnoprávní televize pro svou praxi vnímá především Zákon o České televizi, zatímco CEMES analyzoval naplňování Zákona o Rozhlasovém a televizním vyslání. Tedy v tomto případě:

„Odst. 3 § 31 zákona č. 231/2001 Sb. (ve znění pozdějších změn a doplňků):

Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysíleného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“

Ostatně takovou analýzu si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na jeho naplňování. Dodržování zákona o ČT kontroluje Rada České televize.

„Odst. 2a) §2 zákona č. 483/1991Sb. (ve znění pozdějších změn a doplňků):

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména


  1. a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“


Rozdíl dikce obou zákonů je zřetelný. Stejně jako rozdíl přístupu odborných analytiků a producentů televizního vysílání. Česká televize musí však respektovat zákony oba. K dispozici má i Kodex ČT, který v mnohém usnadňuje zvládnout vysílací praxi. Na jeho naplňování, podobně jako na naplňování Zákona o ČT dohlíží Rada ČT. Ta si ovšem žádnou analýzu na dané téma neobjednala, pouze si vyslechla informace, které jí předložila Česká televize.